Одобрен проект по ОП „Развитие на конкурентоспособността

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейски фонд
за регионално развитие
Инвестираме във вашето бъдеще
 

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„Развитие на конкурентоспособността
на българската икономика” 2007-2013
www.opcompetitiveness.bg

Одобрен беше проект „Високотехнологични помощни средства и специализирани услуги за незрящи – вече и на българския пазар“ по схема BG161РОООЗ-2.1.10: „ПОДКРЕПА ЗА ПРЕДПРИЯТИЯ И КООПЕРАЦИИ НА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ “ по ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА НА БЪЛГАРСКАТА ИКОНОМИКА“ 2007-2013 г.

Приоритетна ос 2:
Повишаване ефективността на предприятията и развитие на благоприятна бизнес среда

Област на въздействие 2.1:
Подобряване на технологиите и управлението на предприятията

Операция 2.1.1:
Технологично обновление в предприятията

Проектът стартира на 06 декември 2011 г. и е с продължителност 12 месеца.

Сподели