Открита процедура за избор на изпълнител

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейски фонд за регионално развитие
Инвестираме във вашето бъдеще
 

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013
www.opcompetitiveness.bg

О Б Я В А
за
ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ

На основание чл.14, ал. 2 във връзка с чл.7, т. 1 от Постановление № 55 на МС от 2007 г. за условията и реда за определяне на изпълнител от страна на бенефициенти на договорена безвъзмездна финансова помощ от Структурните фондове.

и Кохезионния фонд на Европейския съюз, Съвместната оперативна програма за трансгранично сътрудничество „Черно море 2007 – 2013г.” и от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство,

„БГАСИСТ” ООД
(наименование на бенефициента)

със седалище в гр.София и адрес на управление: жк.Люлин 4, бл.422, вх.А, ет. 6, ап.17
адрес за кореспонденция: 1359 София, жк.Люлин 4, бл.422, вх.А, ет. 6, ап.17

лице за контакт: Иван Доброволов,

на длъжност пълномощник на управителя на „БГАСИСТ” ООД, тел.: 0899884454
в качеството си на бенефициент по Договор за безвъзмездна финансова помощ № ТМУ-02-14/06.12.2011г., обявява процедура за определяне на изпълнител – открит избор с обект:
„Доставка на ДМА и ДНА в 6 обособени позиции”:
Обособена позиция 1
Преносим компютър-10бр, Сървър-1бр., Специализиран скенер за книги-1бр., Сървърна операционна система-1бр.,
Обособена позиция 2
Брайлов дисплей с Bluetooth и USB връзка-1бр., Портативен електронен скенер- 1бр., Софтуер за четяща машина-1бр., Екранен четец в пакет с 5 лиценза-2бр.,
Обособена позиция 3
Брайлов дисплей с Bluetooth връзка и аудио изход-1бр., Портативен електронен увеличител с възможност за лесно писане на ръка-1бр., Портативен джобен електронен увеличител-1бр, Портативен електронен увеличител с възможност за увеличаване на близки и отдалечени обекти-1бр., Софтуер за увеличаване на изображението на екрана на компютър 2бр.
Обособена позиция 4
Устройство за релефни изображения на картинки-1бр.,
Обособена позиция 5
Брайлов принтер-1 бр.,
Обособена позиция 6
Софтуер за локализиране на софтуерни приложения-1бр.,

Пояснителният документ и документацията за провежданата процедура могат да се получат на адрес: гр.София, ул. Г. С. Раковски № 163, ет. 1, ап. 4, офис 2 всеки работен ден от 9 ч. до 17 ч.

Пояснителният документ е публикуван и на следните интернет адреси:

  1. www.sme.government.bg – интернет адреса на УО/МЗ (чл.14 ал.2)
  2. http://www.eufunds.bg – интернет адреса на Единния информационен портал за обща информация за управлението на Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз на Република България (§ 4Г от Заключителните разпоредби)
  3. www.bgassist.com – (интернет адреса на възложителя в случай, че има такъв)

Оферти/Заявления се подават на адрес гр. София, ул. Г. С. Раковски №163, ет. 1, ап. 4, офис 2, до 17:00 ч. на 27.08.2012 г.

Документация – Изтегли

Сподели