събота 4 февруари 2023

БГАСИСТ ООД

Информационен сайт на фирма БГАСИСТ ООД

БГАСИСТ разкрива работно място за „Сътрудник социални дейности“

лого европейски съюз европейски социален фондлого оперативна програма развитие на човешките ресурсиПроект № BG05M9OP001-2.010-0716-C01 „Създаване на социално предприятие за Специализирани стоки и иновативни услуги за лица със зрителни увреждания“ изпълняван от БГАСИСТ ООД, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Фирма БГАСИСТ ООД разкрива ново работно място за длъжност „Сътрудник социални дейности“ в изпълнение на проект „Създаване на социално предприятие за Специализирани стоки и иновативни услуги за лица със зрителни увреждания“, Договор № BG05M9OP001-2.010-0716-C01, изпълняван от БГАСИСТ ООД, с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

Изисквания към кандидатите:

  • Работното място е за безработни лица със зрителни увреждания
  • Опит в проекти и други дейности със социална насоченост
  • Добри комуникативни умения
  • Добри компютърни умения
  • Работа със специализиран софтуер: екранен четец и/или екранен увеличител
  • Работа с офис техника: скенер, принтер

Фирмата предлага:

  • Сключване на срочен трудов договор – за 10 месеца на пълно работно време
  • Оборудване на работното място с необходимия софтуер и хардуер за хора със зрителни увреждания
  • Обучение
  • Брутно възнаграждение: 945 лв.

Моля кандидатите да изпращат своите автобиографии и експертни решения на ТЕЛК на имейла на фирмата: office@bgassist.com или в офиса на фирмата на адрес: гр. София, ул. Пиротска № 5, ет. 3, офис 9.

Срок за кандидатстване: 26.11.2018 г.

Одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.

Лице за контакти: Иван Доброволов.

Тел. 089 9 88 44 54.

Проект „Създаване на социално предприятие за Специализирани стоки и иновативни услуги за лица със зрителни увреждания“, Договор № BG05M9OP001-2.010-0716-C01, изпълняван от БГАСИСТ ООД, се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

Една посока, много възможности!

Сподели