БГАСИСТ стартира проект по процедура „Развитие на социалното предприемачество“

лого европейски съюз европейски социален фондлого оперативна програма развитие на човешките ресурсиПроект № BG05M9OP001-2.010-0716-C01 „Създаване на социално предприятие за Специализирани стоки и иновативни услуги за лица със зрителни увреждания“ изпълняван от БГАСИСТ ООД, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

На 1 ноември 2018 г. специализирано предприятие БГАСИСТ ООД стартира изпълнението на проект „Създаване на социално предприятие за Специализирани стоки и иновативни услуги за лица със зрителни увреждания“ по процедура BG05M9OP001-2.010 „Развитие на социалното предприемачество“ по приоритетна ос „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“ на Оперативна програма Развитие на човешките ресурси.

Основната цел на проектното предложение е създаване на социално предприятие като специализирано звено към фирма „БГАСИСТ ООД“, което да предлага специализирани стоки и иновативни дистанционни услуги с висока социална възвръщаемост, приоритетно на лица със зрителни увреждания от служители с увреждания; реинвестиране на печалбата на социалното предприятие за поддържане и разширяване на дейността му.

Проектът е с продължителност 11 месеца и ще се изпълнява в периода 01.11.2018 – 30.09.2019 г.

Общата стойност на проектното предложение е 61 963 лв.
Проектното предложение цели създаване на социално предприятие в рамките на фирмата „БГАСИСТ ООД“. Социалното предприятие се предвижда да бъде обособено като отделно звено, като се създадат механизми, гарантиращи, че печалбата, която звеното генерира, ще бъде реинвестирана за поддържането и разширяването на дейностите на социалното предприятие.

Ще бъде сформиран екип на социалното предприятие, с цел ефективното му управление. Социалното предприятие ще разшири значително възможностите за пълноценно социално включване на представителите на целевата група, като общо 6 лица с увреждания ще бъдат наети на работа във връзка с изпълнението на дейностите на социалното предприятие. В управленския екип на предприятието също ще бъдат назначени лица с увреждания.

Новосъздаденото звено ще предлага специализирани стоки и иновативни услуги, приоритетно на потребители със зрителни увреждания. Услугите ще се предоставят посредством предвидена по проекта УЕБ базирана платформа, напълно достъпна както за потребителите клиенти, така и за служителите на фирмата.

На лица от целевата група ще бъде предоставено обучение по „Дигитална компетентност“ преди постъпването им на работа, с цел повишаване нивото на теоретичните им знания и практическите умения. Кариерен консултант ще подпомогне процеса на адаптация на лицата към работния процес.

Дейностите по проекта ще бъдат отразявани, чрез публикации на сайта на БГАСИСТ ООД.

Сподели